Over Quadrant Zorg

Cliëntenraad

Quadrant Zorg vindt het belangrijk om via de cliëntenraad zijn cliënten te betrekken bij het beleid van de organisatie. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Quadrant Zorg, zoals beschreven in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die in het werkgebied van QuadrantZorg. De cliëntenraad vergadert regelmatig met de directie van QuadrantZorg. De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de organisatie. Daarnaast probeert de cliëntenraad goed op de hoogte te blijven van de stand van zaken van de zorg in Nederland.

Privacy en geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Quadrant Zorg in goede handen; onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorg aan u betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard (conform WGBO). U hebt het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren. En u heeft het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens. Wanneer u hulp bij het huishouden heeft gehad, blijft het dossier bij u thuis achter.

Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat het ons weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Met uw op- of aanmerkingen kunt u het beste de lokale vestiging benaderen. Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.

Zo dient u een klacht in

De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met de vestiging om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Dit doet de klachtenfunctionaris voor u

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te bellen naar de Zorgcentrale 010- 261 999 3 of een brief te schrijven. De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen Quadrant Zorg. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk bereiken via:

QuadrantZorg,

Klachtenfunctionaris
Rivium Boulevard 156 , 2909 LK  Capelle aan den IJssel